Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles, News

Tържествен концерт по случай Националния празник. Събота, 3 Март, 14 часа. Българско парти по случай националния празник на България – (Tonic Times Square in New York City), Събота, 3 Март, 22 часа.

Ви кани

на тържествен концерт

по случай Националния празник

Събота, 3 Март, 14 часа

Park West high school

525 West 50 Street

Manhattan

+ + +

Invites you to a concert

celebrating

the Bulgarian National Day

Saturday, March 3, 2PM

Park West high school

525 West 50 Street

Manhattan


+ + +

Тържествен Концерт по случай Националния празник

A National Liberation Day Concert

3ти Март, 2012

March 3rd, 2012

14:00 часа

2:OOPM

С участието на:

With:

Български детски хор и училище «Гергана»

«Gergana» Bulgarian children’s choir and school

Училище «Христо Ботев» при Генерално консулство на Р България, Ню Йорк

«Hristo Botev» School at the Bulgarian Consulate General, New York

Танцов ансамбъл «Босилек»

«Bosilek Bulgarian Folk Dance Ensemble»

Танцов ансамбъл «Горана Данс»

«Gorana Dance» ensemble

Taнцов ансамбъл «Горана Джуниър» с деца от училище «Христо Ботев» и хор и училище «Гергана» при Генерално консулство на Р България, Ню Йорк

«Gorana Junior» dance ensemble with children from «Hristo Botev» school and «Gorana» choir and school at the Bulgarian Consulate General, New York

Танцов ансамбъл-училище «Родина», Пенсилвания

«Rodina» dance ensemble and school, Pennsylvanya

Женски Вокален Ансамбъл «Свитаня», Филаделфия

«Svitanya» Eastern European women’s vocal ensemble, Philadelphia

Юлиян Йорданов, тъпан и вокал, Недялко Кетев, гайда, Ива Салина Примак, вокал

Yuliyan Yordanov, drum and vocals, Nedyalko Ketev, bagpipe and Eva Salina Primack, vocals

Фолклорна група «Българика»

«Bulgarika» folk ensemble

Влада Томова, Шели Томас, вокали, Крис Раел, китара и Марлън Чери, ударни

Vlada Tomova and Shellеy Thomas, vocals, Chris Rael, guitar and Marlon Cherry, percission

Дима Димитрова и Теодора Димитрова, цигулка, Стелиана Недева, виола и Ани Харт, виолончело

Teodora Dimitrova and Dima Dimitrova, violin, Steliana Nedeva, viola and Annie Hart, cello

Park West High School

525 West 50th Street, New York City 10019

Програма

Program

1.        Интродукция (Introduction) – Юлиян Йорданов, тъпан и Недялко Кетев, гайда (Yuliyan Yordanov, drum and Nedyalko Ketev, bagpipe)

2.          Приветствия (Welcome remarks) – Посланик на Република България г-жа Елена Поптодорова и Сенатора на 12ти дистрикт на Ню-Йорк г-н Майкъл Джианарис (Ambassador  Elena Poptodorova of Republic of Bulgaria and Senator Michael Gianaris of 12th New York District)

3.          Българийо, обичам те (Bulgaria, I Love You)

Добрите паячета (The Good Little Spiders)

Тръгнал ми е Рачо (Little Crab Went for a Walk)

Всички знаем (We All Know)

Снощи седенки кладохме (Our Working Bees of Last Night)

Празник без предели (A Holiday Without Bounds)

Голяма и малка група от хор и училище «Гергана». Ръководители Стефка Евстатиева, Красимира Иванчева, Виктория Цоцкова, Нели Хаджийска, Зора Бояджиева и Валентин Хаджийски. («Gergana» children’s choir and school. Lead by Stefka Evstatieva, Krasimira Ivancheva, Viktoria Tsotskova, Neli Hadjiyska, Zora Bojadzieva and Valentin Hadjiyski)

4.         Огън и Магия (Fire and Magic – from Pirin, Thrace and North Bulgaria))

Танцов ансамбъл «Босилек» – Eлеонора Козич, Юлия Костова, Стоянка Мъглова,Мария Митева, Ваня Петрова, Дани Симова, Мария Василева. Катрин Спрингер, художествен ръководител («Bosilek Bulgarian Folk Dance Ensemble» – Eleonora Kozich, Yuliya Kostova, Stoyanka Maglova, Maria Miteva, Vanya Petrova, Dani Simova, Maria Vasileva. Catherine Springer, artistic director.)

5.           Де е България (Where is Bulgaria)

Аз съм българче (I am Bulgarian)

Родина (Motherland)

Вятър ечи, Балкан стене (Wind is Roaring, Balkan is Moaning)

Училище «Христо Ботев». Художествен ръководител Стеляна Алексиева. (“Hristo Botev” School. Artistic director Stelyana Aleksieva)

6.         Китка Пирински Хора (Folk dances medley from Pirin mountain region)

Танцов ансамбъл-училище «Родина», Пенсилвания, Xудожествeни ръководители Розина Абланички и Зилиян Семерджиева (“Rodina” dance ensemble and school, Pennsylvania. Artistic directors Rozina Ablanichki and Ziliyan Semerdjieva)

7.         Из Струнен Квартет №5 oт Руми Петрова (from Roumi Petrova’s 5th String Quartet)

III. Балкански Менует (Balkan menuet)

IV. Джам (Jam)

Теодора Димитрова и Дима Димитрова, цигулка, Стелиана Недева, виола и Ани Харт, виолончело (Teodora Dimitrova and Dima Dimitrova, violin, Stelana Nedeva, viola and Annie Hart, cello)

8. Северняшко хоро, Варненско хоро, Пайдушко хоро, Шопско хоро, Джиновско-Дунавско хоро, Ръченица (Various Folk Dances)

Детски танцов ансамбъл „Горана Джуниър” с деца от училище „Христо Ботев” и oт хор и училище «Гергана» при Генералното Консулство на Република България  в Ню-Йорк, с художествен ръководител, преподавател и хореограф Елисавета Йорданова и асистент-хореограф Галя Сахарова (“Gorana Junior” dance ensemble with children from “Hristo Botev” school and «Gergana» choir and school at the Bulgarian Consulate General in New York, with artistic director, teacher and choreographer Elisaveta Yordanova and assistant choreographer Galya Saharova)

Пауза

Intermission

9.         Яна иде (Here Comes Yana)

Неделя по дрoм жънала (Nedelya Went Harvesting Along the Road)

Изгряла е месечинкa (The Moon Has Risen)

Димянинка (Dimyaninka)

Влада Томова и Шели Томас, вокал, Крис Раел, китара и Марлън Чери, ударни (Vlada Tomova and Shellеy Thomas, vocals, Chris Rael, guitar and Marlon Cherry, percussion)

10.       Тракийки (Thracian girls)

Танцов ансамбъл «Босилек» (“Bosilek Bulgarian Folk Dance Ensemble”).

11.        Кузум Еленке (Kuzum Elenke – Hey, Maiden Elenka)

Тръгнал ми е Яне Сандански (Yane Sandanski’s Got Going)

Писмо ти е Дошло (A Letter Arrived for You)

Сади Мома Бела Лоза (Maiden is Planting White Grapevine)

Думай, Злато (Speak, Maiden Zlata)

Вокален Ансамбъл «Свитаня» художествен ръководител Кимбърли Федчак-ДиМатта. Състав: Ан Ерхарт, Лийла Ерхарт, Ашли Алтър и Петя Замфирова. (“Svitanya” vocal ensemble, artistic director Kimberly Fedchak-DiMatta; Anne Ehrhart, Leela Ehrhart, Ashley Alter and Petia Zamfirova)

12.       От Шопско до Тракия: Граовско хоро, Копаница, Ситно селско шопско хоро (Dances from Shopsko and Thracia regions)

Танцов ансамбъл «Горана Данс»Елисавета Йорданова,  Галя Сахарова,  Дида  Сейменска, Венцислава Петкова, Радена Петкова , Eлеонора Козич, Душан Козич, Йордан Колев, Чавдар Добринов, Нина Точева (“Gorana Dance” ensemble – Elissaveta Yordanova, Galya Saharova, Dida Seymenska, Ventzislava Petkova, Radena Petkova, Eleonora Kozich, Dushan Kozich, Yordan Kolev, Chavdar Dobrinov, Nina Totcheva)

13. Бавна песен и Родопска китка (A slow song and Rodopa medley)

Юлиян Йорданов, тъпан и вокал, Недялко Кетев, гайда, Ива Салина Примак, вокал (Yuliyan Yordanov, drum and vocals, Nedyalko Ketev, bagpipe, Eva Salina Primack, vocals)

14.       Музикален букет (Musical bouquet)

Фолклорна Група «Българика» – Николай Колев, гъдулка, Донка Колева, тамбура и вокал, Мария Колева, синтезатор и вокал, Бел Бърчфилд, тамбура и Майкъл Гинсбърг, тарамбука («Bulgarika» folk ensemble – Nikolay Kolev, gudulka, Donka Koleva, tambura and vocals, Maria Koleva, electric piano and vocals, Belle Birchfield, tambura and Michael Ginsburg, tarambuka)

15. Право хоро (Pravo horo – final dance)

Tанцови ансамбли «Родина», «Босилек», «Горана Джуниър» и «Горана Данс» заедно с публиката (All dance ensembles with the audience)

Водещи: Даяна Петрова и Петя Янкова (от у-ще «Христо Ботев» и у-ще «Гергана»)

Program announcement: Diana Petrova and Petya Yankova (from «Hristo Botev» and «Gergana» School)

Координатори: Ради Георгиев и Анна Стойчева

Coordinators: Radi Georgiev and Anna Stoytcheva

Технически екип: Ради Георгиев, Ди Джей Бедо

Technical team: Radi Georgiev and DJ Bedo

Продуцент и консултант: Ради Георгиев

Producer and consultant: Radi Georgiev

Съставил програмата: Анна Стойчева

Program made by: Anna Stoytcheva

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


Bulgarian Liberation Day Celebration
With A Special Guest
MARIA KOLEVA
in New York City, Saturday, March 3, 2012

10 PM – 3 AM
www.MariaKoleva.com
and
BEDO
(2B NYC / MUSIC IS LOVE)
Venue: TONIC BAR (Times Square) 2nd floor, 727 SEVENTH Ave
(between 48th St & 49th St) New York, NY 10019
Tickets: $15
RSVP here: https://www.facebook.com/events/226844137407530/

Presented by: United Bulgaria

•    ONLY BULGARIAN MUSIC
•    NO CHALGA! NO QCHEK!
•    STAY TUNED FOR MORE DETAILS WITH WWW.UNITEDBULGARIA.COM